لیست اقامتگاه ها

رزرو هتل سنتی سر پله کاشان (اتاق گلفام) کاشان
۰ اتاق تا ۵ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد هشت تخته کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد هشت تخته

از حدود ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۸ تخت سینگل تا ۸ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد هفت تخته کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد هفت تخته

از حدود ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۷ تخت سینگل تا ۷ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد شش تخته کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد شش تخته

از حدود ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۶ تخت سینگل تا ۶ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد پنج تخته کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد پنج تخته

از حدود ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۵ تخت سینگل تا ۵ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۴ کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۴

از حدود ۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۴ تخت سینگل تا ۴ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته7 کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته7

از حدود ۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۴ تخت سینگل تا ۴ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۱ کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۱

از حدود ۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۴ تخت سینگل تا ۴ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۶ کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۶

از حدود ۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۴ تخت سینگل تا ۴ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۲ کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۲

از حدود ۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۴ تخت سینگل تا ۴ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۵ کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۵

از حدود ۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۴ تخت سینگل تا ۴ مهمان
اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۸ کاشان

اقامتگاه سنتی یلو واحد چهارتخته۸

از حدود ۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ متر ۰ اتاق ۴ تخت سینگل تا ۴ مهمان